LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
Realitzem la documentació necessària perquè vostè pugui portar a terme la seva activitat comercial o industrial. Ens encarreguem de fer el projecte d'activitats i  de tots els tràmits que requereixen els ajuntaments, certificant que tant el continent (estructures i recobriments) com el contingut (instal·lacions, maquinària,...) és apte i compleix amb la normativa ambiental.

Aquesta normativa és la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Annex I
Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental
Annex II
Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental
Annex III
Activitats sotmeses al règim de comuncicació