INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS
L' ITE o Informe Tècnic de l’Edifici, és un informe derivat d’una inspecció realitzada per a un tècnic  competent, que té la finalitat de conèixer l’estat general de l’edifici. Cal assegurar que l’edifici tingui unes condicions mínimes d’habitabilitat, un manteniment correcte i respecti la seguretat per a persones i altres edificis. Després de la inspecció de l’edifici es formalitzen dos documents, un informe de la inspecció i un Dictamen final, que reflecteixen les condicions de l’edifici i els criteris d’intervenció.

- Identificar les parts deteriorades de l’edifici, amb indicació del seu manteniment.
- Fer un diagnòstic de l’estat de conservació de l’edifici.
- Analitzar i recomanar les actuacions necessàries.
- Avaluar la importància dels desperfectes i dictaminar les intervencions necessàries.